nedjelja, 17. rujna 2017.

Borbena grupa (by Nemanja i Dule)
Bоrbеnа grupа (Battlegroup) је јеdnа u nizu rаtnih igаrа kоје sе bаvе Drugim svеtskim rаtоm, аli svаkаkо i igrа kоја zаslužuје pоsеbnu pаžnju ljubitеljа istоriјskih оkršаја. Rаzmеrа је 1:100 (15mm) а svаkо оruđе, vоzilо ili strеljаčkа i mitrаljеskа grupа pеšаdiјskоg оdеljеnjа su zаsеbnе јеdinicе.
Cilj је slоmiti mоrаl prоtivnikа, izrаžеn u bоdоvimа bоrbеnе gоtоvоsti (ili mu uništiti/оtеrаti svе јеdinicе). U suštini, svаki kritičаn trеnutаk (uništеnjе јеdinicе, pоgibiја kоmаndirа, zаuzimаnjе i prеоtimаnjе ključnih tаčаkа, аli i urеđivаnjе privrеmеnо оnеspоsоbljеnih јеdinicа) utičе nа оsipаnjе mоrаlа vојskе. U tаkvој situаciјi ugrоžеnа strаnа vučе žеtоn kојi imа оdrеđеnu bоdоvnu vrеdnоst i zа tоlikо јој оpаdа bоrbеnа gоtоvоst. Kаdа vојskа izgubi svu bоrbеnu gоtоvоst ili nа tаbli nеmа niјеdnu јеdinicu - izgubilа је bitku. Mоgućе је dа vučеnjе žеtоnа izаzоvе i pоzitivаn dоgаđај, pоput dоlаskа priјаtеljskоg аviоnа, nаlеtаnjа nеpriјаtеljskоg vоzilа nа minu ili čаk prеkоrеdnе аktivаciје priјаtеljskе јеdinicе.

Pоtеzi su nаizmеnični, а šеstоstrаnоm kоckоm sе оdrеđuје brој rаspоlоživih nаrеđеnjа zа tај pоtеz, kојi prisustvо kоmаndirа uvеćаvа.

Mоgućе је igrаti nеkоlikо scеnаriја, а u zаvisnоsti оd žеljа i mоgućnоsti mоžе sе igrаti nа vоdnоm, čеtnоm i bаtаljоnskоm nivоu.

Budući dа vеć imаmо figurе zа Plаmеn rаtа (Flames of War) iskоristili smо ih u subоtu u Vršcu zа igrаnjе Bоrbеnе grupе, uz оpаsku dа Bоrbеnа grupа izvоrnо trаži dа svаki pеšаdinаc (оsim pеšаdiјskih оruđа) budе nа pоsеbnоm pоstоlju - аli је igrаnjе sа nеkоlikо pеšаdinаcа nа pоstоlju zа Plаmеn rаtа sаvršеnо prihvаtljivо.

Igrаli smо učеtvоrо, dvа "Nеmcа" prоtiv dvа "Sоvјеtа" u 700 bоdоvа. Sоvјеtskа bоrbеnа gоtоvоst bilа је 46, а nеmаčkа 47. Svаkа vојskа је imаlа pо pеšаdiјsku i оklоpnu čеtu vrеdnu 350 bоdоvа. Nаrеđеnjа је dоbiјаlа svаkа čеtа pоsеbnо, а Bоrbеnа gоtоvоst је vаžilа zа cеlu vојsku.

Igrао sе scеnаriо "Bоčni nаpаd" (Flanking Attack). Dео јеdinicа је nа tаbli (pо suprоtnim diјаgоnаlаmа), а оstаlе rеdоslеdоm kојi žеli igrаč pristižu sа strаnе, аli tеmpоm kојi оdrеdi kоckа.
Nеmci su, vеštо kоristivši tеrеn, brzо zаuzеli tri ključnе tаčkе, dоk su Sоvјеtimа pripаlе dvе. Tаdа su Nеmci imаli srеćе: žеtоn kојi su vukli, umеstо dа im оbоri mоrаl, prizvао је vаzdušni nаpаd, štuku. Tај dоbrо iskоrišćеn trеnutаk prаćеn nаtprоsеčnоm srеćоm dоvео је dо uništеnjа i bеžаnjа nеkоlikо sоvјеtskih јеdinicа, uključuјući i dvа tеnkа. Nеmci su tо iskоristili dа pојаčајu pritisаk nа dеsnоm krilu. U žеstоkој bоrbi nа kоја је uslеdilа, оbе strаnе trpе gubitkе, а Nеmci nеkоlikо putа vuku "srеćnе žеtоnе" (uključuјući i nоvu štuku kоја, dоdušе, iz čеtiri putа niје uspеlа dа stignе nа bојištе). Put kа sоvјеtskim ključnim tаčkаmа dеlоvао је оtvоrеn, аli Sоvјеtimа stižе "srеćni" šturmоvik (nе i јеdini njihоv "srеćni žеtоn") kојi ubrzо uništаvа tri nеmаčkа tеnkа. Tо i tеškа sоvјеtskа minоbаcаčkа vаtrа uspоstаvljајu rаvnоtеžu i igru vrаćајu u nеizvеsnо. Ipаk, rаni gubici sе pоkаzuјu prеsudnim i Nеmci оkršај zаvršаvајu pоbеdоnоsnо, nаkоn štо је Sоvјеtimа bоrbеnа gоtоvоst pаlа ispоd grаnicе. Ukupаn rеzultаt: 50:38 zа Nеmcе.

Svе u svеmu, igrа је zаbаvnа, igrivа, i оstаvljа utisаk vrlо dоbrе istоričnоsti. Јеdinicе trаžе sаdејstvо i ispunjаvајu ulоgе kоје su im fоrmаciјski nаmеnjеnе. Pоsеbаn dеtаlj је оgrаničеnjе municiје zа tеnkоvе štо igrаčа nаvоdi dа pаžljivо birа ciljеvе zа svој оklоp i dа nе rаsipа municiјu nеmilicе.
Zаključаk: Bоrbеnа grupа gаrаntuје dоbru zаbаvu i svаkаkо zаvrеđuје оdvојеnо vrеmе i trud. Pоvrh svеgа, еfikаsnа vојskа mоžе dа sе sаkupi zа rеlаtivnо mаlа finаnsiјskа srеdstvа u оdnоsu nа drugе sličnе igrе. А kо igrа Plаmеn rаtа (Flames of War) - vојsku vеć imа.

 
 
 
 

Nemanja

----------------------------------------------------------------------------

Razlike između Battlegroup (BG) i Flames of War (FoW) primećene posle tri partije

Flejmse igramo godinama, a u poslednje vreme isprobali smo i BG da vidimo i kako ta igra izgleda. Evo nekih mojih utisaka posle tri odigrane partije (uz veliku mogućnost da sam negde pogrešio zbog nesavladanih BG pravila). Ako se negde ponavljam sa Nemanjom, izvinjavam se.

1)    Igra je veoma drugačija od FoWa. Mislim da je to dobro. FoW mi je izuzetan i skoro savršen i nisam želeo neku drugačiju verziju FoWa. Ovde se radi o istom periodu i istim modelima ali doživljaj nije isti. Kao kad gledate američki vestern i špageti vestern. Ima izuzetnih naslova sa obe strane ali je doživljaj potpuno drugačiji.  Meni BG više liči na Bolt Action ili na neki WH, kakvog sam maglovito gledao kako igraju.  Deluje nekako starinski, što opet nije ni bolje ni lošije. Drugačije. I to je dobro. Kad hoćemo igramo BG, kad hoćemo FoW, preklapanja skoro da nema.

2)    Pravila su sama po sebi odlična ali nisu baš pregledno napisana. Treba razdvojiti ono što je važno od pratećeg teksta. Treba napraviti skraćenu verziju pravila na dve-tri strane, za brzi pregled. To baš nedostaje, posebno meni početniku. Njihov koncept je drugačiji. Postoji knjiga sa osnovnim pravilima a onda sva ta pravila skoro striktno prepisana postoje u ostalim knjigama kao što su Battlegroup Kursk ili Battlegroup Fall of the Reich. Onda sa saborcem igraš baš tu knjigu i ukus je nekako više istorijski. Ispada da osnovna knjiga pravila ne mora da se kupi. To je pomalo čudno.

3)    Na pravilima stoji izdavač: Ironfist Publishing. Guglajući i ako sam dobro razumeo, Ironfist Publishing su samo dva čoveka. Ne postoji sajt  Ironfist Publishing i ta dvojica kažu da im ne treba! Imaju porodice, imaju svoj „pravi“ posao a ovo pišu i igraju iz hobija. I nigde ne žure. Pita jedan igrač: Zašto nemate sajt? Autor kaže „Skupo je“. Onda opet ovaj  „Naći ću vam besplatno“, autor kaže „Ne treba mi čoveče, nemam vremena za to, hoću da se igram“ ili tako nekako. Onda ih je The Plastic Soldier valjda nekako privoleo pa sada oni sarađuju.
Nas je Battlefront razmazio, sa svojim pogonom u Maleziji, čekamo SVAKI četvrtak sa novom knjigom, novim modelima, čudima, navukli smo se.  Danas to tako funkcioniše i to je razumljivo i priznajem, u tom smislu, i ja sam navučen.

4)    Ova igra može komotno da se igra i sa modelima u 1/72; to kažu i autori pravila. Mislim da je to dobro za početnike koji nisu vični maketarstvu jer ima dosta gotovih modela u toj razmeri. Izbor pešadije je daleko veći u toj razmeri. Generalno, figurice i vozila su veći i to je lepše i za gledanje i za igranje. Ja sam maštao o igranju u 1/72 ali niko, baš niko, i slovima NIKO od mojih drugara neće ni da proba...

5)    Treba daleko manji broj modela. Do sada smo postepeno povećavali poentažu, stigli do 350 poena a to je otprilike 5 tenkova, dva tri vozila i nekoliko srednjih pešadisjkih baza iz FoWa. Artiljerija i avijacija mogu da budu van stola što je tačno i jeftino.  Dakle, za početak treba knjiga, i desetak modela. To ne može biti više od 50 evra.

6)    Igra odlično funkcioniše u 350 poena, pa čak i u 700, ne znam kako bi izgledala u više poena. To treba proveriti... Deluje kao skirmiš (skirmiš je staroslovenksa reč koju su preuzeli Englezi) i ne znam kako će taj skirmiš izgledati u 1500 poena. To ćemo videti. U Battlegroupu imam utisak da sam u nekom selu i taktički se borim da nešto uradim. Ja sam jedan od čovečuljaka na tabli i lično poznajem sve druge čovečuljke. Za razliku od toga, meni svaka partija flejmsa izgleda kao Kurska bitka jer retko izlazim bez 30ak tenkova. I jedno i drugo je lepo. I u tom smislu opet je drugačiji osećaj.

7)    Ovo što smo do sada igrali ne pokazuje neku raznovrsnost onoga što nazivamo „listom“ u FoWu. Tu je FoW daleko raznovrsniji. Igrač koji vodi tenkove u BG, mora da uzme bar jednu jedinicu pešadije uz svoje tenkove.  Sve što smo do sada igrali - igrali smo skoro sa identičnim listama. Možda sam još uvek nov, ali za početak ovo deluje kao minus u odnosu na FoW.

8)    Sistem sa izvlačenjem štete jako dobro radi. Meni je to nešto novo i lepo. Svaka uništena jedinica povlači neko izvlačenje koje može biti vrlo različitog efekta. Ne zavisi mi partija od jedne kockice.

9)    Utisak je da je igra nešto „istorijskija“ od FoWa. Ovde je Tigar UŽASAN. I kad stoji na sred table mogu da plačem sa mojim tenkovima. Nemačke duge cevi sa novih PzIV i StuGova su STRAŠNE.

10)    Ovde se bok gleda na 45 stepeni  što je realnije. Domet je jako bitan i daljine su mnogo detaljnije nego u FoWu, gleda se do 10“, do 20“ i nadalje. Ja zaista moram da dođem u 10“ i poželjno od pozadi sa svojim T-34/76 da bih možda na 6 uspeo da uništim Tigra.

11)    Bitna razlika je da ovde igrač čiji je tenk pogođen ne baca nikakav „sejv“. Ako je tenk pogođen, gleda se tabela i to je to. To mi je dugo bilo neobično ali deluje nekako logičnije. Tabla nije baš pregledna, i ovde kartice možda više znače nego u FoWu gde su tabele preglednije.

12)    A da bi tenk bio pogođen prvo mora da bude „viđen“ na 2+. Pretpostavlja se da je bojno polje puno vatre i dima, da mozak radi drugačije i prvo treba da se vidi. I to je logično. E tek onda kad je viđen može da se puca na njega pa sad tu idu razni dodaci da li si se kretao pa da li se protivnik kretao i tako dalje. Ukratko, baca se dosta kockica za jedno gađanje. I opet, ne znam kako to funkcioniše u većim poentažama.

13)    Artiljerija radi drugačije. Prvo zove osmatrač na 3+ da li je uopšte uspostavljena radio veza pa ako jeste, onda se odabere tačka; pa onda kolika je devijacija pa kockica za devijaciju u kom smeru pa se ta tačka pomeri, pa onda tek udri. Potpuno drugačije, nije loše, za početak komplikovanije ali ne i nesavladivo.

14)    Još uvek ne mogu da odredim koliko je igra izbalansirana, da li su poentaže dobre ali posle tri partije čini se da je sve u redu.

15)    Misije su drugačije i treba ih pažljivo pročitati

16)    Posle dve partije nisam znao čemu služi pešadija ali sada polako i tu počinje da mi se bistri. Ako hoćeš ukopanu pešadiju rovove treba da PLATIŠ u poenima a ne da baciš kockicu. Ne znam kako izgleda assault ali Milan kaže da je krvav.

17)    Ima dosta slične terminologije u FoW, BG i Bolt Action. U svim igrama proverava se ista engleska istoriografska škola prožeta američkom kinematografijom  sa svim svojim vrlinama i manama. U tom smislu svi imaju minus ali to je već krajnje subjektivna ocena.

18)    Ne bih da stanem kod broja 17. Imao sam jednu pomalo ćaknutu profesorku na fakultetu koja je ponekad tražila da joj se nešto objasni samo jednom rečju. U slučaju BG i FoWa ta reč je DRUGAČIJE.

Dule

utorak, 12. rujna 2017.

FoW u Ljubljani, zagrijavanje za Vršac :)Ljubljana, 2017-09-09

Bitka 1 protiv Jana, misija Dust Up
Malo se zezamo oko postavljanja stola jer su v4 misije drugačije. Kako Jan baca više na kockici on bira stranu. To mi sasvim odgovara jer ovako igru ne započinjem pogreškom, a nije ni malo upitno da bih odabrao lošiju stranu. Kada ja biram stranu onda uzmem onu gdje ima više mjesta za deplojment 110+ kg mene :).

Slika 1 – Kao što napisah igra se Dust up. Vidi se lijepo posložen stol za igru. Ima dosta mjesta za skrivanje. MDF građevine izgledaju puno bolje od BF kuća. Iz prve ruke imam informaciju da su svaku tu MDF zgradu slagali oko 2 sata.
Liste sam napravio dan ranije i to na 1650 bodova. Igra se u 1600 pts.
Jan mi je predložio da sastavim dvije formacije; pješadijsku i tenkovsku. Pješadija je za pomoć uzela dva anti-tenk topa i dvije cijevi male artiljerije. Tenkovska lista ima 8 Ha-Go tenkova (2+3+3). Ukupno 1600 pts.

Slika 2 – Misija kaže da na stol ide 60% jedinica. Nema druge nego sjesti i računati. Ja sam koristio kalkulator dok se Jan toga nije sjetio ;).
Na stol ide pješadija i njen support. Iako je to dosta nepopularno, ja podnožja baza bojam u različite boje. Nema gorega nego kada sam igrač ne zna što pripada kojem vodu.

Slika 3 – Objektive smo postavili, jedinice ukopali…
Što je i logično svaki objektiv sam branio sa vodom pješadije. Onaj bliži Janovim rezervama (kada dođu) dobio je i dva AT topa (AT 6, ROF 3, FP 4+). Objektiv lijevo je branila mala 70mm artiljerija (AT 3, ROF 2…).
Jan postavlja artiljeriju, ispred njih pješadiju, lijevo u šumu mortare (nisam znao da sada mogu pucati iz šume što je malo čudno i dosta nelogišno, al' ajde). Tenkovi T-26, komada 5 čekaju oko sredine stola. To je naravno najbolja pozicija za jurnuti na bilo koju stranu… Dovoljno su blizu ceste, skriveni žitnim poljima da mogu lijevo i desno. Istovremeno čuvaju ranjive mortare i observera dok ne nađe savršenu poziciju za izviđanje.

Slika 4 – Male topiće (laku artiljeriju) sam postavio da čuvaju lijevo krilo. Ukopani su po svim pravilima, municija je skladištena dovoljno blizu, posada sve sami veterani… jedino što su po v4 ostali bez komande. Njihov AT teško kome može nauditi. Već u prvom potezu su imali prilike dokazati se, ali general je zaboravio da se po v4 pravilima koriste slabije granate u bombardmentu. Ciljan je teren između kuće i žitnih polja, tek da se izbjegnu penali od +1 na Range in ako se što od toga zahvati. Puno pogodaka, ništa štete. Bilo bi bolje da sam pucao direktno. T-26 su do mene došli koristeći Dash movement, još jednu novost po v4.
Dan prije ove igre taman kada sam sve modele pospremio, kada sam spakirao tokene i objektive, template i knjige… nigdje nisam našao kockice. Spizdih pola sata na traženje… Svaka vojska mora imati svoje kockice i gotovo. Ovo su obične kockice, minimalno zaobljenih rubova, povoljne cijene, u boji bijeloj i crnoj, veličine 12mm bar mislim. Uz njih idu još manje kockice bijele boje kojima sam točke bojao u crveno… i da sada te kockice ostavim doma? Kako da ne!

Dobro sam bacao, samo… AT je premali za bilo što…

Vjerujem da je teško čitati battle report gledajući vrhunske fotografije sa bojišta.
Nađite nekoga tko će vam čitati, a vi uživajte zavaljeni u naslonjač ispijajući jeftino pivo… krećemo…

Taman kada je posada oba topa shvatila da su zabunom dobili samo visoko-eksplozivne granate, a ne i protiv-tenkovske, neprijateljski tenkovi pregaziše zadnji red pšenice. Savršeno kamuflirani, T-26 izbiše na suhu travu nedaleko već oštećene zgrade. Ostati u rovovima ili se hrabro suprotstaviti nije bilo nimalo upitno. Granate se zaparale zrak, u dodiru sa tenkovima frcale su iskre. Nažalost bez ikakvog učinka…
Zadnja granata je ispaljena. Tenkovi se kotrljaju prema prednjim rovovima. Nitko ne bježi već se pjeva marš, na puške se stavljaju bajunete i sprema se za posljednji juriš…
Nitko nije preživio da ispriča što se točno dogodilo…

Kasnije se pričalo da Finci nisu išli u juriš… stali ispred rovova i mitraljeskom vatrom dočekali carske topnike u jurišu…
Nisu pomogle ni ručno obojane kockice…

Finski tenkovi hladnokrvno napuštaju bojište i zauzimaju poziciju u žitnim poljima…
U međuvremenu im dolaze prva pojačanja… Glavni zapovjednik je prvi primijetio malu jedinicu BT tenkova (Bystrokhodny tank) na desnom krilu.

Dvije posade protiv-tenkovskih topova dobivaju stroge upute da ne otvaraju prerano vatru. Cilj je pustiti protivnika što bliže… Pješadija oblači čisti donji veš, jedu se posljednji obroci kuglica od riže, toči se Sake i nazdravlja se Caru.

U tom trenutku stižu prvi plotuni teške finske artiljerije. Malo kasnije padaju minobacačke granate… Pokoji rov zatrpavaju granate, pješadija gine… kao da Finci imaju observera u neposrednoj blizini jer su uspješni hitovi sve češći. Netko od gore se gadno našalio. Ovakvu paljbu veterani još nisu doživjeli… više nije dovoljno preživjeti jedan hit… Ili su Finci napravili granate sa duplom eksplozijom ili… (bem ti v4)

Duž cijele bojišnice čuju se eksplozije. Oko AT topova je najgušća paljba…
BT tenkovi prilaze, dolazi i Finska pješadija, posebne jedinice… u daljini se nazire premještanje neprijateljskih minobacača…

Visoka komanda šalje nekoliko malih jedinica Ha-Go tenkova koji nažalost napadaju kako dolaze. Umjesto da sve svi grupiraju i zajedno napadnu oni hrabro izlaze iz zaklona i tuku Te dvadeset šestice. Iako se radi o obučenim posadama teško pogađaju skrivene finske tenkove i prva jedinica brzo gubi bitku. Stiže još nekoliko istih tenkova, ali nemaju nikakvu naredbu nego direktno napadaju (i dalje) skrivene finske tenkove. Jedan uništavaju uz visoku cijenu kompletno uništene jedinice. Puno granata se odbilo od tenkova, u nekoliko navrata je posada izlazila van tenka da pogleda oštećenja…
Taman je došla komanda te tenkovske jedinice, međutim mogu samo gledati kako svi tenkovi gore pa se i oni povlače…

Slika 5 – Ako zanemarimo proučavanje pravila Jana i Primoža, vidjet će se čak 4 kockice ispred zadnjeg tenka drugog voda… Toliko je pogodaka primio u zadnjoj razmjeni vatre. Svi su bili… smrtonosni za tanki oklop.

Slika 6 – Iznerviran nenadanim gubitkom kompletnog oklopa, pripovjedač gubi volju za pisanjem… tako da će slučajni čitatelj bolje na slici vidjeti što se dogodilo.
Lijeva strana i bilo kakva šansa napredovanjem prema neprijatelju propada. Desno tek predstoji bitka…
Samouvjereni Finci šalju BT tenkove lagano naprijed. Znaju da su negdje ukopani AT topovi… Radi boljeg pregleda situacije ne bojištu i bržeg reagiranja u kriznim trenucima,
BT-5 tenkovi su obojani u zeleno, a BT-7 u žuto. Finska pješadija nastupa paralelno sa tenkovima.
Topnici otvaraju vatru na slabije BeTejce. Jedan gori… jedan top je uništen direktnim pogotkom… Drugi top dobiva naredbu da se povuče i pregrupira… zapovjednik odbija naredbu i dalje se bori… uništava još tri tenka dok se zadnji tenk povlači prema svojoj komandi…
Finska pješadija se grupira ispred ukopanih jedinica Japanskog Carstva.
Obrana prorijeđena bombardiranjem, svjesna da je došao kraj, ustaje i spremno dočekuje elitne vojnike hladnih sjevernih zemalja.
Juriši se izmjenjuju, nitko ne odustaje…
Japanska pješadija predvođena časnicima odbija svaki napad. Ne povlače se nego ginu smrću dostojne heroja samih. Nažalost, i hrabra posada protiv-tenkovskog topa podliježe u borbi. Jedinica veterana pada na samo oko 15% od početne brojnosti. Mačevi i bajunete su crveni od Finaca u jurišu… Veterani obje strane padaju… Valkire najhrabrije od njih odvode u Valhalu. Napokon je uništena prva jedinica hrabrih Finaca. U jednom kontra-napadu gine i finski observer. Finska artiljerija više ne puca jer se ne zna tko je gdje… linija obrane je probijena… Japanci su u rovovima Finaca i obrnuto…

Iz pozadine dolazi nova jedinica finske pješadije i japanska obrana se slama. Prvi vod gine do zadnjeg vojnika, časnik pada posljednji. On je bio zapovjednik cijele vojske. Finci se utvrđuju…
Dio drugog voda Japanaca napada, ali i oni ginu… Finci su ostvarili zadane ciljeve svoje komande…

Slika 7 – Jan pomiče finsku pješadiju naprijed. To je trenutak prije zadnjeg juriša…

Igra je završena.
Jan je pobijedio 8:1, bar mislim da je tako bilo. Ja sam njemu uništio dva voda; BT tenkove i pješadiju. Jan je meni uništio jedan vod pješadije, malu artiljeriju i at topove iz prve formacije i kompletnu drugu formaciju u kojoj je bilo 8 Ha-Go tenkova ukupno (komanda i dva voda po tri tenka).
----------------------------------

Bitka 2 protiv Zlate, misija prva…

Zlato je Anžeov otac, čovjek u godinama koji strašno podsjeća na Maradonu. Vjerojatno je to zbog niskog stasa…
Pravi je užitak igrati protiv njega. Nema situacija koje se ne mogu riješiti… Uz to, odlično se razumijemo jer je on vojsku služio u JNA pa mu hrvatski nije stran.

Odlučio sam voditi tenkovsku listu sa jednim vodom pješadije. U komandi 2x Ha-Go i 1x TK, Dva voda po 3 Ha-Go. Zatim 8 Chi-Ro slow tenkova raspoređenih u tri voda. U podršku idu vod od dva AT topa i veliki vod pješadije.
Zlato vodi Njemačku pješadiju, tri Panharda, dva topa 88 mm sa dodatnom posadom, četiri topa od 155 mm (bar mislim), jedan T-34 i to je to…

Slika 9 - Teren je ravan sa nešto šume, brdom, nekoliko kuća…
Zlatina kockica je bolje pala tako da on bira stranu stola. Već je sve modele postavio na tu stranu.

Naizmjenično postavljamo vodove. Radim veliku pogrešku i na svoj desni objektiv stavljam pješadiju i at topove. U blizini Ha-Go tenkove. Sada drugi objektiv nikako ne mogu obraniti ako prema njemu krene T-34 (front arm 6, side arm 5). Ipak oko objektiva raspoređujem čak 8 Chi-Ro tenkova…
Protivnik je svaki svoj objektiv pokrio sa vodom pješadije. Osamdeset osmice stavlja oko sredine stola mada bliže lijevom objektivu, T-34 stavlja lijevo, Panharde oko sredine… tešku artiljeriju lijevo.
Nemam što razmišljati. Desna strana je puno slabije branjena i tamo ću napadati i radi toga tu idu brži Ha-Go tenkovi.

Ja krećem prvi. Nisam želio komplicirati noćnim napadom mada bi mi to olakšalo bitku.
Jurim na desni objektiv sa šest tenkova i pucam mitraljezima na ukopanu pješadiju bez da išta uništavam. Sa još tri tenka idem u sredinu i gdje uništavam prvom Panharda. Lijevo ni ne mičem jer je u blizini T-34.
Vod pješadije dijelim. Komanda i 4 tima najbrže što mogu idu prema lijevom objektivu. Prije nego dođe T-34.

Onda igra Zlato pa ja, i opet Zlato pa ja… i tako dok ne odlučim da sporim tenkovima napasti njegov objektiv (lijeva strana). Jednostavno sam morao odvući T-34 jer na desnoj strani u tri poteza napucavanja nisam ubio niti jednu bazu pješadije.

Slika 10 - Chi-Ro tenkove nastojim skriti, međutim to nije lako… ponajviše zahvaljujući Blitz pravilu. Nešto gubim od usamljenog T-34, nešto od artiljerije koja me gađa direktnom vatrom. Od osam tenkova ostajem na samo četiri. Prolazim sve motivacije i napokon uništavam vod teških topova. T-34 je preblizu da bi se više okrenuo na drugi objektiv.

U nekom potezu uništavam drugog Panharda, tek pred kraj bitke treći bježi sa stola nakon pada motivacije.
Na desnoj strani krećem u assault sa tri tenka. Još šest ih čeka svoj trenutak. Primam neke hitovi… svi tenkovi preživljavaju i udaraju dvije baze koje ginu. Zlato ne radi motivaciju nego se povlači. Moja konsolidacija i on sa jednom bazom jedva drži objektiv… radi se doslovno o jednom milimetru.

Zlatin zadnji potez ne donosi ništa dobro za njega. Sa 88 mm topovima baca 6 kockica na 6 i ništa ne pogađa. Da je napravio dva hita, a gađao je moje tenkove na objektivima, mogao mi je taj vod pobjeći i partija bi nastavila…  Ovako mi nakon tih promašaja pruža ruku i čestita na pobjedi. Već je bilo kasno, žurili smo za Zagreb…

Partija nije bila ovako jednostavna kako se može zaključiti. Nisam slikao mobitelom pa mi je sada teško sjetiti se svih detalja…
Zlato je katastrofalno bacao kockice. Našao me samo jednom sa artiljerijom i ništa.
Imao je jedan hit na 6 sa usamljenim AT timom (at rifle), pa sam bacio dovoljno za mogući Bailed out na što je on opet bacio šesticu. Drugi potez se posada vratila u tenk.
Tenk T-34 je bio odličan. Samo ga je trebao odvesti na moj lijevi objektiv i možda bi bila gotova partija kada bi uništio svih osam Chi-Ro tenkova…

Sa druge strane, previše sam se bojao Flakova od 88 mm. U juriš sam morao ići dosta ranije. U svakom slučaju… moja pobjeda rezultatom 8:1.

Voditi japanske tenkove nije lako. Sa oklopom od 1 osjetljivi su strašno. Najgora stvar je što ih ima samo 3 po vodu dok u komandu mogu ugurati četiri vozila…
Kada naletim na neke teške tenkove samo ću gledati kako se moji mališani gore… Jedina šansa je kretati se konsilanim terenom i nastojati biti van 16“ od protivnika…

Zato je pješadija odlična. Nikuhaku timovi su strašno jaki protiv oklopa, sword timovi udaraju na 2+ u jurišu… Imam 13 baza po pješadiji i to je stvarno velik vod… Zbog Regimental Standard tima sve motivacije prolazim automatski, ako naravno igram sa pješadijskom listom i dokupim ga za +75 pts.

Slika 11 - Za sami kraj jedna fotografija mog protivnika :)Tom

ponedjeljak, 11. rujna 2017.

Ha-Go 1/100


Japanski tenk Ha-Go; HQ i tri voda, BattleFrontovi modeli (rezin i metal)

Slika 01a – Dijelovi jednog Ha-Go tenka

Slika 01b – Dva boxa (BattleFront) složenih tenkova

Slika 01c – Prajmirani tenkovi; Vallejo crni prajmer i malo sivo-crne boje

Slika 02a – Obojani tenkovi… Komandu sam bojao u sivo-plavu boju što bi trebalo odgovarati japanskom mornaričkom tenku iz perioda WW2. Na crni prajmer je išlo nekoliko nijansi sive boje, svaka sljedeća nijansa je bila malo svjetlija… U jednom trenutku sam dobro istaknuo sve rubove i izbočenja (Dry Brushing).
Da bi se tenk malo plavio, stavio sam plavi wash, pa opet dry brushing sivom pa svjetlijom sivom i na kraju skoro bijelom…
Prvi vod je išao u zelenu boju. Drugi vod sam pokušao obojati u trobojnu kamuflažu iz ranog perioda, recimo Mandžurija 1939., Kina 1940. godine… Treći vod je dobio oko 2-3 nijanse zelene, 1-2 smeđe…, neki tenkovi između boja imaju crni ili tamno zeleni rub…

Slika 02b – Obojan komandni tenk i tenkovi drugog voda

Slika 02c – Prvi vod

Slika 02d – Treći vod

Za sada još uvijek sve izgleda previše plastično, sjaji se kao da su tenkovi ne samo tek izašli iz tvornice nego su još dodatno uglancani…
Faza 1 je završena i da sam samo to prije turnira u Vršcu napravio, ne mogu reći da ne bih bio zadovoljan. Slike sam slao nekolicini FoW prijatelja i reakcije su bile dobre, samo svi su pitali za oznake… Znači, posao još nije završen.

Slika 03 – Na vozilima sam odradio dry brushing… Rubovi i izbočenja su istaknuti…
Dekale sam kupio ni sam ne znam kada, ima godinu ili dvije. Ima ih puno i oznake su lijepe. Jedina zamjerka je što oko te male sličice koja ide na vozila ima previše ruba i u slučaju kada sam trebao nalijepiti četveroznamenkasti broj naljepnice su se morale preklapati. Na kraju je sve ispalo dobro.

Slika 03a – Naljepnice stavljene!

Slika 03b – Komandni tenk je dobio sidro sa obje strane kupole i zvijezdu naprijed, te registarsku pločicu skroz iza.

Slika 03c – Nadam se da se vidi oznaka tenka, tj. registracija :)

Slika 03d – Komanda i treći vod. Treći vod je dobio razne oznake, brojeve i japanske znakove (slova). Trudio sam se to raditi po dostupnim fotografijama ili slikama složenih maketa. Komandni tenk je dobio malo previše toga i siguran sam da ova kombinacija znakova ne znači ama baš ništa. Samo se nadam da nije ništa uvredljivo.
Fotografije prvog i drugog voda i nisu nešto, ali kasnije će se vidjeti i njihove oznake.

Slika 03e – Treći vod… Oznake su identične sa obje strane, iza je pločica sa brojem…

Slika 03f – Treći tenk trećeg voda sa strane…

Slika 03g – Treći tenk trećeg voda od naprijed…


Slika 04a-01 – Odrađen je i weathering.
Koristio sam Vallejo pigmente u 4-5 tonova kao i Vallejo tekućinu sa kojom su se pigmenti lijepo pričvrstili. Nastojao sam ne pretjerati sa nanošenjem blata i prašine…

Slika 04a-02 – Druga strana tenkova, dan kasnije i fotkano na danjem svijetlu…

Slika 04a-03 – Tenkovi od gore.

Slika 04b – Približen prvi vod; vide se zastavice na kupoli. Ne vide se oznake sa bočnoj strani tenka. Dobro sam ih zaprljao.

Slika 04c - Isti vod od naprijed. Zvijezda je tek umjereno prljava.

Slika 04d – Prvi i drugi vod…


Slika 05a – U međuvremenu sam radio još malo oštećenja… Spužvicu u tamno sivu boju pa skidanje boje tupkanjem spužvice po papiru dok tragovi boje skoro ne nestanu. Onda sam spužvicom radio oštećenja, tj. ta siva boja je išla preko kamuflaže, a efekt ja kao da je boja ustvari oguljena uslijed korištenja… Na tu sivu boju sam stavljao (istom spužvicom) metalik-sivu… kao, sada se vidi metal ispod oguljene boje… Vidi se da je ovdje riječ o veteranima koji ne štede ni sebe niti tenkove.

Slika 05b – Treći vod zaprljanih i oštećenih tenkova.

Slika 05c – Drugi vod…

Slika 05d – HQ…

Slika 05e – Prvi vod…


 
 
 
Slike 05f-i – Deset Ha-Go tenkova koji sa velikim nestrpljenjem čekaju na bitke.

Tom

ponedjeljak, 28. kolovoza 2017.

ETC 2017 FoW (foto-collages)ETC je završio prije skoro mjesec dana
U nastavku objavljujem foto-kolaže FoW timova.

Iako sam tražio fotografije svih timova od organizatora do sada ih nisam dobio. Mislim da je bolje da objavim što imam pa ako fotografije dođu… lako ih ubacim.